Contracten zorgverzekeraars – FysioTeam Praktijken

Contracten zorgverzekeraars

Indien u aanvullend voor fysiotherapie bent verzekerd wordt uw eigen risico van € 385,- niet aangesproken.

Mocht u een aandoening hebben die voorkomt op de “Chronische Lijst Fysiotherapie” (www.vgz.nl/vergoedingen/fysiotherapie-chronische-aandoening) dan dienen de eerste 20 behandelingen door uzelf of vanuit uw aanvullende verzekering te worden vergoed. Waarna de overige behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed. Deze behandelingen gaan wel ten koste van uw eigen risico.

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw behandeling fysiotherapie! Wij hanteren wettelijke tarieven voor fysiotherapie, meer informatie kunt u vinden bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Het is belangrijk om al bij uw aanmelding uw verzekeringsgegevens aan ons door te geven; denk aan de naam van de Zorgverzekeraar, het polisnummer en uw Burgerservicenummer. Ook of u aanvullend verzekerd bent is voor ons van belang i.v.m. de vergoeding.

We zijn bij het intakegesprek verplicht naar een identiteitsbewijs te vragen, wij maken hiervan een kopie voor onze administratie cq registreren dit identiteitsbewijs.

Betalingsvoorwaarden van de Fysiotherapie:

Zolang u verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren we de behandelingen rechtstreeks door aan uw Zorgverzekeraar. De overige behandelingen worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht. Onze praktijken hanteren hiervoor de officiële betalingsvoorwaarden van de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapie (VVF).

We declareren aan u indien

Het maximale aantal behandelingen verbruikt is (dit dient u zelf bij te houden)
U niet verzekerd bent voor fysiotherapie
U niet verschenen bent voor een afspraak, of te laat hebt afgebeld.

De betalingsvoorwaarden van de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapeuten:
De declaraties van fysiotherapeuten, leden van de Vereniging voor Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling na de gestelde termijn uit dan verkeert cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
Indien cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden in te schakelen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van cliënt.

Gecontracteerde zorgverzekeraars (2023):

 • ASR
 • Caresq
 • CZ
 • DSW/Stad Holland
 • De Friesland
 • Eno
 • Menzis
 • ONVZ/VRZ
 • SZVK krijgsmacht
 • VGZ
 • Zilveren Kruis
 • Z&Z